AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY GMINY ZBLEWO wprowadzająca zmiany do statutu CUW w Gminie Zblewo

Uchwała Nr IV/32/2019
Rady Gminy Zblewo

z dnia 14 marca 2019 r.

zmieniającą uchwałę Rady Gminy Zblewo nr XXI/145/2016  w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo

Na podstawie art.10a, art.10b, art.10c, art.10d, art.18 ust.2 pkt 9 lit.h)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),  art.11 ust.2, art.53  ust.5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz par.14 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109 ze zm.).

Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Zblewo nr XXI/145/2016  w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały stanowiący Statut Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Pomorskiego.

- czytaj całość