AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zblewo

Uchwała Nr IV/33/2019
Rady Gminy Zblewo

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zblewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zblewo oraz określa granice obwodów szkół podstawowych obowiązujące od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Pomorskiego.

- czytaj całość