AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie wprowadzenia zmian wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ...

UCHWAŁA NR IV/34/2019
RADY GMINY ZBLEWO

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLVIII/362/2018 Rady Gminy Zblewo w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Zblewo publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2245) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.)

Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega § 2 ust.1 uchwały nr XLVIII/362/2018 Rady Gminy Zblewo w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Zblewo publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, otrzymuje on brzmienie: "Za świadczenie nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w §1 powyżej 5 godzin, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej."

- czytaj całość