AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR VI/55/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016 r. ...

Uchwała Nr VI/55/2019
Rady Gminy Zblewo

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i uchwały nr XLVIII /361/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), w związku z art 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 ze zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych

Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Zblewo nr XIX/118/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, wprowadza się następujące zmiany:

- czytaj całość