AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Pinczynie ...

Uchwała Nr VI/56/2019
Rady Gminy Zblewo

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Pinczynie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zblewo oraz nadania mu statutu.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)

Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie Klub Dziecięcy w Pinczynie z siedzibą w Pinczynie przy ul. Gajowa 7, 83-251 Pinczyn, zwany dalej "Klubem."

- czytaj całość