AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie - wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

 

OGŁOSZENIE

            Urząd Gminy i Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo informują, iż wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 można składać w terminie od 02.09.2019r. do 16.09.2019r. w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo.

            Formularze wniosku o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w sekretariatach szkół, Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo oraz na stronie internetowej www.cuwzblewo.pl.

Wnioski przyjmowane będą w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo w godzinach od 7:30 do 15:00.

Szczegółowe informacje udzielane są w godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, ul. Główna 17 lub pod numerem tel.: 058 588 44 06

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz.U. 2018.1508) tj. 528 zł netto.

 Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

1.     Zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym wynagrodzeniu.

Załącznik nr 1 do wniosku

2.     Zaświadczenie lub odcinek ZUS/KRUS o pobieraniu renty/emerytury (inwalidzkie, rodzinne) w tym również zagraniczne świadczenia emerytalne.

3.     Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów.

4.     Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy                                                            o zarejestrowaniu/niezarejestrowaniu się jako osoby bezrobotnej oraz wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych.

5.     Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z pracy dorywczej.

Załącznik nr 5 do wniosku

6.     Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z praktyk.

Załącznik nr 4 do wniosku

7.     Zaświadczenie o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

8.     Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranych świadczeń (w tym zasiłków: rodzinnych, stałych, okresowych, pielęgnacyjnych i dodatków do zasiłków, dodatków mieszkaniowych, zaliczki alimentacyjnej) lub zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy społecznej.

9. Zaświadczenie właściwego organu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

10.Dowód opłacenia składki KRUS za III kwartał.

11.Oświadczenie o nieopłaceniu składki KRUS.

Załącznik nr 2 do wniosku

12.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wyborze formy opodatkowania.

13.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie (dotyczy osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą).

14.Oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów.

- wniosek wraz z załącznikami do pobrania w formie edycyjnej (doc)

- wniosek wraz z załącznikami do pobrania w pdf

 

Wójt Gminy

Artur Herold

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 

 1. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza). Podręczniki, lektury, opracowania szkolne musza być zgodne ze szkołą, klasą do której uczęszcza stypendysta.

(faktury/ rachunki za m-c lipiec i sierpień 2019 r.)

 1. Zeszyty                                                  (faktury/ rachunki za m-c lipiec i sierpień 2019 r.)
 2. Plecak szkolny                                       (faktury/rachunki za m-c lipiec i sierpień 2019 r.)
 3. Artykuły szkolne (np. piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, przybory geometryczne, plastelina, modelina, papier ksero.

(faktury/ rachunki mogą być za m-c lipiec i sierpień 2019 r.)

 1. Dresy, spodenki sportowe, koszulki sportowe, obuwie sportowe itp.
  (dla każdego dziecka do 3 par na semestr) a także fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia).

                                                                                        (faktury/ rachunki od m-ca września 2019 r.)

 1. Sprzęt komputerowy oraz programy naukowe do tych komputerów (monitor, jednostka, klawiatura, mysz, drukarka, słuchawki ).

                                                          (faktury/ rachunki  od  m-ca września  2019 r.)

 1. Tusze do drukarek.                              

(faktury/ rachunki od m-ca września   2019 r.)

 1. Abonament internetowy.                           

(faktury/ rachunki od m-ca września   2019 r.)

 1. Zajęcia edukacyjne: nauka języka obcego, zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań

                                                                                         (faktury/ rachunki od m-ca września  2019 r.)

 1. Zwrot za bilety - związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania (jeżeli jest dojazd finansowany z GOPS-u zwrot obejmuje tylko różnicę).

                                                                                         (faktury/ rachunki od m-ca września 2019 r.)     

 1. Biurko, krzesło do biurka.                      

  (faktury/ rachunki od m-ca września 2019 r.)

 1. Pomoce dydaktyczne (np. mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią, luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, sprzęt muzyczny dla ucznia uczęszczającego do szkoły muzycznej).                                 

(faktury/ rachunki od m-ca września 2019 r.)

 UWAGA!!!

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione na wnioskodawcę. Istotne jest także by plecak miał adnotację „SZKOLNY” a odzież i obuwie adnotację „SPORTOWE”.

 Szczegółowe informacje udzielane są w godzinach pracy Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, ul. Główna 17 lub pod numerem tel.: 058 588 44 06