AKTUALNOŚCI

Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Zblewo w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół ...

Uchwała Nr X/93/2019
Rady Gminy Zblewo

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i innych placówek, wobec których Gmina Zblewo nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zmianami) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

- treść uchwały