AKTUALNOŚCI

UCHWAŁA NR X/92/2019 RADY GMINY ZBLEWO w sprawie zmian uchwały nr LII/393/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia..

Uchwała Nr X/92/2019
Rady Gminy Zblewo

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie zmian uchwały nr LII/393/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Zblewo jest organem prowadzącym

- treść uchwały