AKTUALNOŚCI

Stypendia szkolne na rok 2017/2018

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Zblewo informuje, iż wnioski  o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 można składać od 30.08.2017 r. do 15.09.2017 r.  w Urzędzie Gminy /parter/ pomieszczenie przy wejściu do biblioteki gminnej.

Formularze wniosku o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w sekretariatach  szkół, Urzędzie Gminy /pokój przyjmowania wniosków/  oraz na stronie internetowej www.cuwzblewo.pl.

Wnioski  będą przyjmowane  w :

- Urzędzie Gminy  /parter/ pomieszczenie  przy wejściu do biblioteki gminnej  w godz.  8 :00   -    15:00.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem:  58 5884381 wew. 48 lub 58 5884406.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz.U. 2016.930) tj. 514 zł netto.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 

1.     Wynagrodzenia za pracę: zaświadczenie z zakładu pracy, które zawiera dochód brutto, wszystkie składki (ZUS, podatek, NFZ) alimenty na rzecz innych osób, dochód netto.

2.     Świadczenia rodzinne i dodatki

3.     Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne (odcinek, zaświadczenia z ZUS, KRUS, decyzja)

4.     Stałe zasiłki z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy- zaświadczenie Z GOPS od pracownika socjalnego,

5.     Alimenty – dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (zaświadczenie, odcinek)

6.     Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu/ niezarejestrowaniu się, jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych.- dostarczają wszystkie osoby bezrobotne

7.     Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z pracy dorywczej za m-c poprzedzający złożenie wniosku.

8.     Dochód z gospodarstwa rolnego 1 ha przeliczeniowy x 288 zł. Od tego dochodu odejmujemy opłaconą składkę KRUS za jeden miesiąc. (składka KRUS za III kwartał). W przypadku nie opłacania składki lub są zaległości dostarczają oświadczenie o nie opłacaniu/ zaległości KRUS.

9.     Dochody z działalności gospodarczej : zaświadczenie z US o formie opodatkowania:

·       Na zasadach ogólnych: za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby

·       Ryczałt/ karta podatkowa: za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby

10.Zaświadczenie o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

 

11.Wynagrodzenia za praktykę: zaświadczenie takie jak przy wynagrodzeniu za pracę.

 

Wniosek rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym