AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy,  którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122;

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

4.     Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

5.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

6.     Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uwaga

1.     O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Zblewo, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Zblewo, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

2.     Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

A.    Nauka zawodu -przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) – do 8081,00 zł

B.    Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) – 254,00 zł

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 Załączniki:

  1. Formularz informacji pomoc de minimis (edycyjny w excel)
  2. Oświadczenie dotyczące otrzymanej wysokości pomocy de minimis w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (edycyjny w world)
  3. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (edycyjny w world)
  4. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika od 01.09.2017 r. (edycyjny w world)