Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2020r

Zblewo, 26.06.2019r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), Gmina Zblewo ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy w okresie roku szkolnego od 01.09.2020 r. do końca roku szkolnego na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego zgodnie z poniższym opisem.

Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 lit. a ww. ustawy, Gmina Zblewo jako gmina licząca poniżej 50000 mieszkańców nie ma obowiązku tworzyć planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Zblewo reprezentowana przez Wójta Gminy- Artura Herold,

ul. Główna 40, 83- 210 Zblewo;

działająca przez Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo;

 

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, organizator planuje dokonać wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.);

 3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Gminne przewozy pasażerskie (autobusowe) o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym w okresie roku szkolnego, linie komunikacyjne dostosowane do potrzeb uczniów z terenu Gminy Zblewo w zakresie dowozów i odwozów do i ze szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zblewo.

W przypadku zawarcia porozumienia z sąsiadującymi gminami mogą zostać utworzone linie komunikacyjne wybiegające poza teren Gminy Zblewo.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Nie wcześniej niż 12 miesięcy od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

5. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zblewo; CUW w Gminie Zblewo

- Strona internetowa: http://www.zblewo.pl; www.cuwzblewo.pl

 

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z poźn. zm.) zastrzega się możliwości zmiany powyższych informacji.   

 

                                                                                                                         WÓJT GMINY

                                                                                                                      ARTUR HEROLD