Org. Oświaty

Dzieci Gminy Zblewo zdobywają pływackie umiejętności

Informacja o realizacji programu „Zajęcia sportowe dla uczniów 2016”

z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nazwa zadania: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Nazwa własna: „Dzieci Gminy Zblewo zdobywają pływackie umiejętności.

 

1.      Wyjazdy na pływalnię:

1)      w skali 1 wyjazdu 2 grupy (po jednej grupie z dwóch różnych szkół) po 15 uczniów w grupie razem 30 uczestników na jeden wyjazd;

2)     nad każdą z grup opiekę w czasie przejazdów na pływalnię i z powrotem oraz w czasie zajęć na basenie sprawuje dwoje opiekunów;

3)     każda grupa realizuje 10 wyjazdów po 2 godz. zajęć na basenie;

4)     terminy realizacji projektu od 2017-03-06 do 2017-11-30 ; 

5)     miejsce realizacji: AQUA Centrum” KASZUBSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE Sp. z o.o. 83 - 400 Kościerzyna ul. Hallera 2

  1. Terminarz:

Harmonogram wyjazdów

Dzień tygodnia

Termin

Godzina wejścia na basen

Poniedziałek

 

we wrześniu również Czwartek

 

Marzec 2017

6,13,20,27

1445 – 1645

Kwiecień 2017

3,10,24

Maj 2017

8,15,22,29

Czerwiec 2017

5,12,19

Wrzesień 2017

4,11,18,25,7,14, 21

Październik 2017

2,9,16,23,30

Listopad 2017

6,13,20,27

 

3.      Trasy przewozów i terminy wyjazdów dla grup z poszczególnych szkół :

a)     Szkoła Kleszczewo Kościerskie–  Szkoła Pinczyn - AQUA Centrum Kościerzyna –  Szkoła Pinczyn - Szkoła Kleszczewo Kościerskie od 6 marca 2017 do 22 maja 2017

b)     Szkoła Borzechowo – Szkoła Bytonia – AQUA Centrum Kościerzyna- Szkoła Bytonia - Szkoła Borzechowo - od 29 maja 2017 do 14 września 2017

c)     Szkoła Pinczyn – Szkoła Zblewo - AQUA Centrum Kościerzyna - Szkoła Zblewo - Szkoła Pinczyn - od 21 września 2017 do 27 listopada 2017

  1. Nie przewiduje się opłat od uczestników programu.

 

5.      Głównym elementem zadania jest opanowanie umiejętności pływania w określonym zakresie programowym.

Rekrutacja.

1.     Warunkiem uczestnictwa uczniów w projekcie jest:

a)     złożenie Wniosku udziału ucznia w projekcie 'Umiem pływać” podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia w macierzystej szkole w tym oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych ucznia do wykonywania zadań określonych w programie,

b)      systematyczny udział w zajęciach;

c)      stosowanie się do postanowień regulaminu zajęć na pływalni.

2.        Procedurę rekrutacyjną przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w macierzystej szkole ucznia w składzie: wychowawcy klas I-III i pedagog szkolny.

 

3.      W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji.

1.        Komisja Rekrutacyjna w procesie rekrutacje będzie brała pod uwagę poniższe kryteria:

a)      Uczestnicy, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli Wniosek, o którym mowa w ust.1 pkt.a) uczestnictwa ucznia w projekcie „Umiem pływać”,

b)      Uczestnicy spełniający kryterium pierwsze, którzy wymagają szczególnych działań w obszarze integracji społecznej lub w obszarze wyrównywania szans w tym korekty wad postawy,

2.     W przypadku większej ilości zgłoszeń uczestników zostanie sporządzona lista rezerwowa na podstawie kryteriów opisanych w ust.4.

3.     Wynik rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości ogłoszeniem m.in. na tablicach informacyjnych szkół, na szkolnych stronach www oraz na stronie www.zeapowzblewo.pl.

4.     Nadzór nad procesem rekrutacji na poziomie szkoły sprawuje Dyrektor placówki.

 

Prawa i obowiązki Uczestnika

1.    Uczestnik ma prawo do:

a)   udziału w zajęciach po zakwalifikowaniu do projektu;

b)   bezpłatnego transportu, bezpłatnego biletu wstępu na pływalnie, opieki podczas podróży i podczas zajęć;

2.    Uczestnik ma obowiązek:

a)     systematycznie uczestniczyć w zajęciach;

b)      słuchać poleceń opiekunów i instruktorów;

c)      z przyrządów i sprzętów na pływalni korzystać tylko po uzyskaniu zgody instruktora lub opiekuna,

d)      przestrzegać regulaminu obowiązującego na pływalni w tym szczególnie: nie biegać po pływalni, nie wchodzić do wody bez zezwolenia, nie popychać innych osób, nie wciągać ich do wody, nie niszczyć sprzętu lub urządzeń na pływalni,

e)      w czasie podróży: zająć wyznaczone miejsce w pojeździe, nie przemieszczać się w czasie jazdy, nie wyrzucać przedmiotów przez okno pojazdu, nie śmiecić,

f)       zgłaszać opiekunom wszelkie skaleczenia lub złe samopoczucie,

g)      zgłaszać opiekunom sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia,

h)      punktualnie stawiać się w miejscu zbiórki,

i)       przestrzegać zasad bezpieczeństwa i współżycia społecznego,

j)       ubierać się stosownie do pory roku i mieć ze sobą niezbędny ekwipunek: strój pływacki, tzw. klapki, czepek, ręcznik i mydło.

 

Obowiązki Opiekunów i Instruktorów

1.      Obowiązki opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu na basen i drogi powrotnej będą realizowane w formie wolontariatu, a dwie godz. opieki sprawowanej na basenie jest odpłatne:

2.      Dwoje opiekunów na grupę 15-osobową pełni opiekę w czasie przejazdu i w czasie zajęć na basenie,

3.      Zajęcia na basenie prowadzą wynajęci instruktorzy, opiekunowie grup czuwają nad bezpieczeństwem dzieci na basenie i nad innymi sprawami organizacyjnymi,

4.      W czasie wyjazdów obowiązują przepisy i procedury obowiązujące w placówkach oświatowych oraz regulamin pływalni w Kościerzynie – z regulaminem należy zapoznać uczniów biorących udział w programie,

5.      Na realizację zadań, o których mowa w powyższych punktach nauczyciele podpisują umowy z Kierownikiem CUW w Zblewie – rozliczanie umów następuje po zakończeniu 10-tygodniowego cyklu wyjazdów przewidzianych dla każdej placówki uczestniczącej w projekcie.

6.       Opiekunowie mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów biorących udział w programie zarówno w czasie przejazdów jak i zajęć na pływalni.

7.       Instruktorzy mają obowiązek prowadzić zajęcia rzetelnie zgodnie z przyjętym programem – dostosowując go do indywidualnych możliwości uczniów.

8.       W czasie zajęć na pływalni nad bezpieczeństwem grupy oprócz prowadzącego Instruktora czuwają również przydzieleni do grupy opiekunowie.

 

Inne

1.      Nadzór nad procesem rekrutacji oraz realizacją projektu na poziomie szkoły sprawuje Dyrektor placówki uczestniczącej w programie. Nadzór nad realizacją projektu na poziomie Gminy sprawuje Kierownik Centrum Usług Wspólnych w  Gminie Zblewo.