Org. Oświaty

Projekt pn. "Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu ..."

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej pt.: „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo”.

 Cel projektu: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

 Miejsce realizacji: wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo.

 Rodzaje zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach projektu:

  1. Zajęcia rozwijające z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, fizyki, biologii, informatyki, chemii, geografii, przyrody, kółko szachowe.
  2. Zajęcia rozwijające interdyscyplinarne:  projekt edukacyjny "Eksperymentuję i wiem", mobilne zajęcia naukowo-techniczne "Eksperymenty w szkole”,  Treningi interdyscyplinarne, Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze.
  3. Zajęcia wyrównujące z: fizyki, matematyki, biologii, chemii, języka angielskiego i niemieckiego, geografii, przyrody.
  4. Zajęcia doradztwa zawodowego.
  5. Zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami.
  6. Szkolenia dla nauczycieli.

 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół: w Borzechowie i Kleszczewie K. w cyfrowe pracownie językowe, Bytoni i Pinczynie w pracownie biologiczno-przyrodnicze, w Zblewie w pracownię fizyczną, wszystkie szkoły otrzymują po 2 tablice interaktywne, 2 laptopy i wideoprojektory, Zblewo otrzymuje urządzenie wielofunkcyjne i elektryczny ekran projekcyjny, wszystkie szkoły otrzymują zestawy odczynników chemicznych, mikroskopy, wagi elektroniczne, dodatkowe oprogramowanie do tablic interaktywnych, gry językowe, zestawy pomocy logopedycznych, a do część szkół według zamówień trafią również mapy geograficzne, zestawy szachów, zegary szachowe, zestawy do badania wody i szkielety człowieka.

 W ramach projektu zaplanowano również materiały wsparcia dla uczestników zajęć rozwijających i wyrównujących oraz wycieczki dla tychże uczniów.