Org. Oświaty

Projekt „Interaktywny przedszkolak”

 

Projekt pn.: Interaktywny przedszkolak”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna pn. „Interaktywny przedszkolak”.

Cel projektu: utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego dzieci poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwała poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć w przedszkolach objętych projektem dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli.

Planowane efekty: Utworzenie 12 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.  Podniesienie wiedzy, umiejętności i potencjału edukacyjnego dzieci, a także trwała poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć w przedszkolach dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli.

Rodzaje zajęć:

1.     Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: Mała robotyka, Interaktywny angielski;

2.     Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne: Akademia Twórczego myślenia;

3.     Zajęcia o charakterze terapeutycznym: logorytmika, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna;

4.     Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych: zajęcia polisensoryczne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, wsparcie w samodzielnej egzystencji;

5.     Szkolenia dla nauczycieli: szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć z „Mała robotyka”, Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z „Szkoła dla rodziców”, szkolenia przygotowujące do korzystania z narzędzi TIK w wychowaniu przedszkolnym,

6.     Szkolenia dla rodziców: Szkoła dla rodziców.

 

Wartość projektu: 1 147 366,73 zł