Programy

Informacja o programie "Klub dziecięcy przyjazny dzieciom" realizowanym w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Program realizowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie

Działanie: 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3

Tytuł projektu: Klub Dziecięcy przyjazny dzieciom

- czytaj całość